MAYNARD, Thomas  d. 29Y,9M,21D D. 6 Feb 1886
MAYNARD, Thomas J. D. 7 Apr 1882